วิสัยทัศน์
cropped-Logo_northern.png
..........ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงจุดหมาย..........
อาจารย์ ดร.จิระภา ขำพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
cropped-Logo_northern.png
การจัดการศึกษาคือหน้าที่ คุณภาพบัณฑิต
คือคุณภาพของเรา
อาจารย์ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย
คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์
cropped-Logo_northern.png
..........ประยุกต์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...........
อาจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย
คณะบดีคณะสหเวชศาสตร์ และประธานหลักสูตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
cropped-Logo_northern.png
มุ่งผลิตและพัฒนาผู้นำภูมิภาคท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะความเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ ดร.อภิชิต ดวงธิสาร
ประธานหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
cropped-Logo_northern.png
......จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ผู้ฝึกจิต......
อาจารย์ ดร.กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
cropped-Logo_northern.png
..........โลกคือห้องเรียนของเรา..........
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แก่นทรัพย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Scroll to Top