ประกาศบัณฑิตศึกษา
 62
ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
0012565
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
55164
เรื่อง การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
64
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2021-09-11 104546
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564
00235
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 /2564
ประกาศจากวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาโท

Scroll to Top