หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567


ปรัชญา

มุ่งผลิตบุคลากรด้านนิติศาสตร์ ให้มีความรอบรู้และเข้าใจในศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมาย โดยเน้นความเป็นสากลด้านหลักการและแนวคิดด้านนิติศาสตร์ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคล/องค์กรอื่น

บุคลากร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช นุกูลกิจ
  2. อาจารย์ ดร. วิชาญ จันทร์อินทร์
  3. อาจารย์ ดร. สุเทพ กาวิละ
  4. อาจารย์ ดร. จันทร์สม จันทร์อินทร์
  5. อาจารย์ ร.ต.ท. ดร.ชัยโรจน์ สิงหอัศวรัตน์
  • รายละเอียดวิชา

โครงสร้างหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

หมวดวิชา

แผน 1

แผน 2

1. หมวดวิชาบังคับ

2. หมวดวิชาเลือก

3. การค้นคว้าอิสระ

4. วิทยานิพนธ์

18

6

12

18

12

6

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

36

36

5. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

6

6

                            

แผนการศึกษา

 

  1. แผนการศึกษา แผน 1

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

LLM 646101

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางนิติศาสตร์

N/C

LLM 646203

กฎหมายอาญาชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646102

ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์

N/C

LLM 646204

กฎหมายลักษณะละเมิดชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646201

กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646205

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646202

ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชนชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646206

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง

3(3-0-6)

รวม

6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

 

รายวิชาเลือก 1

    3(3-0-6)

LLM 636402

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

รายวิชาเลือก 2

    3(3-0-6)

 

 

 

รวม

6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

  1. แผนการศึกษา แผน 2

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

LLM 646101

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางนิติศาสตร์

N/C

LLM 646203

กฎหมายอาญาชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646102

ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์

N/C

LLM 646204

กฎหมายลักษณะละเมิดชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646201

กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646205

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646202

ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชนชั้นสูง

3(3-0-6)

LLM 646206

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง

3(3-0-6)

รวม

6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

 

รายวิชาเลือก 1

3(3-0-6)

LLM 636401

ค้นคว้าอิสระ

6 หน่วยกิต

 

รายวิชาเลือก 2

3(3-0-6)

 

 

 

 

รายวิชาเลือก 3

3(3-0-6)

 

 

 

 

รายวิชาเลือก 4

3(3-0-6)

 

 

 

รวม

12 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

Scroll to Top