หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ชื่อสถาบัน                      วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณะ                             ศึกษาศาสตร์

 

  1. รหัสหลักสูตร/ ชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร              ……………………..

    ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย                ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ            Doctor of Education Program in Educational Administration

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อปริญญา (ไทย)       ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

อักษรย่อ (ไทย)          ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อปริญญา (อังกฤษ)    Doctor of Education (Educational Administration)

อักษรย่อ (อังกฤษ)      Ed.D. (Educational Administration)

 

  1. วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

 

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 48 หน่วยกิต

        5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

           5.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) เปิดทำการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

           5.2 เริ่มต้นใช้หลักสูตรครั้งแรก ปีการศึกษา 2567

    5.3 คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นพิจารณาให้เห็นชอบ ในการประชุม

         ครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน  ตุลาคม 2566

    5.4 สภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 (37)

         วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน  2566

 

         6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2567

1.รูปแบบของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง มี 2 แผน

     แผน 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

     แผน 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา

3. ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

4. การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษได้

5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่จัดการเรียนรู้โดยตรง

          5.1 ความร่วมมือที่มีข้อตกลงร่วม (MOU) อย่างเป็นทางการ ทำบันทึกความเข้าใจ

หรือ Memorandum of Understanding (MOU) กับเครือข่ายการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้บุคลากรมีภาวะผู้นำและเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

          5.2 ความร่วมมือที่มีข้อตกลงร่วม (MOU) อย่างเป็นทางการกับสถานศึกษา สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัย

นอร์ทเทิร์นนอกเขตพื้นที่บริการวิชาการ

6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)       

  • หลักสูตร

          3.1.1 จำนวนหน่วยกิต

       หลักสูตรนี้ ทั้งแผน 1.1 (แบบวิจัย) และแผน 2.1 (แบบรายวิชาและวิจัย)
มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 48 หน่วยกิต       

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 แผน ทั้ง แผน 1.1 (แบบวิจัย) และแผน 2.1 (แบบรายวิชาและวิจัย) มีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้

 

 

กลุ่มวิชา

แบบไม่ขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

แผน 1.1

แผน 2.1

1. วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

6 หน่วยกิต

2. วิชาบังคับ

9 หน่วยกิต

3. วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

5. วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

แผน 1.1 แบบวิจัย

           วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)                             48 หน่วยกิต

หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจพิจารณามอบหมายให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U

แผน 2.1 แบบรายวิชาและวิจัย

       วิชาเสริมพื้นฐาน       ไม่นับหน่วยกิต             6 หน่วยกิต

       วิชาบังคับ               ไม่น้อยกว่า                 9 หน่วยกิต

       วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า                 3 หน่วยกิต

       วิทยานิพนธ์            มีค่าเทียบเท่า             36 หน่วยกิต

เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ

    นักศึกษา แผน 1.1 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
แก่กรรมการบริหารหลักสูตร ในการอนุมัติให้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือกำหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการใดๆ ก่อนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วแต่กรณี

    นักศึกษา แผน 2.1 ให้สอบวัดคุณสมบัติ หลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกำหนด

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

       3.1.3.1 รหัสวิชา
                 รหัสวิชา
ความหมายของรหัสประจำวิชาในหลักสูตร มีความหมาย ดังนี้ 

    ภาษาอังกฤษสามตัวแรก หมายถึง           หลักสูตรระดับปริญญาเอก

    เลขสามตัวหลังมีความหมาย ดังนี้ 

    เลขตัวหน้า (7)             หมายถึง          วิชาในระดับปริญญาเอก

    เลข (0)                     หมายถึง          วิชาเสริมพื้นฐาน

    เลข (1)                    หมายถึง          วิชาบังคับ

    เลข (2)                     หมายถึง          วิชาเสรี

    เลข (3)                     หมายถึง          วิทยานิพนธ์ แผน 1 (แบบวิจัย)

    เลข (4)                     หมายถึง          วิทยานิพนธ์ แผน 2 (แบบรายวิชาและวิจัย) 

      3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต

รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 

               1) วิชาเสริมพื้นฐาน

วิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึง กลุ่มวิชาที่เป็นสาระความรู้พื้นฐานที่จำเป็น จัดให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเรียนโดย ไม่นับหน่วยกิต ทั้งแผน 1.1 (แบบวิจัย) และแผน 2.1 (แบบรายวิชาและวิจัย) จำนวน 6 หน่วยกิต)

                                                                                     หน่วยกิต 

DED 701   การบริหารการศึกษากับการพัฒนาในยุคดิจิทัล                                    3 (2-2-5)

              Educational Administration for Development in the Digital Ege      

DED 702   สัมมนาความเป็นดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา                            3 (2-2-5)

              Doctoral Seminar in Educational Administration                       

               2) วิชาบังคับ

                   วิชาวิชาบังคับ หมายถึง กลุ่มวิชาที่เป็นสาระความรู้ทางวิชาชีพที่นักศึกษาจำเป็น
ต้องเรียนทุกรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต

      DED 711   ทฤษฎีการบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา       3 (2-2-5)

                   Administrative Theories and Strategies for Developing the Quality of   
                     Educational Administration

      DED 712   การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษาและสร้างนวัตกรรม                       3 (2-2-5)

                   Advanced Research in Educational Administration and Innovation

      DED 713   ภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นกับการบริหารการศึกษาในยุคพลิกผัน                    3 (2-2-5)              Superior Leadership and Educational Administration in the Transitional Era

               3) วิชาเลือก

                  วิชาเลือก หมายถึง กลุ่มวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ                  ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต

 

    DED 721     สัมมนานว้ตกรรมการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น                                  3 (2-2-5)                      Seminar on Innovations for Local Educational Administration Directors

    DED 722     สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม                3 (2-2-5)                      Seminar on Strategies for Managing Global and Social Change

    DED 723     สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษานานาชาติ                                  3 (2-2-5)

                   International Educational Administration Innovation Seminar

 

 

               4) วิทยานิพนธ์

                  วิทยานิพนธ์ สำหรับผู้เลือก แผน 1.1 (แบบวิจัย) จำนวน 48 หน่วยกิต   

    DED 731     วิทยานิพนธ์ 1                                                                   12 หน่วยกิต

                   Thesis 1

    DED 732     วิทยานิพนธ์ 2                                                                   12 หน่วยกิต

                   Thesis 2

    DED 733     วิทยานิพนธ์ 3                                                                   12 หน่วยกิต

                   Thesis 3

    DED 734     วิทยานิพนธ์ 4                                                                   12 หน่วยกิต

                   Thesis 4        

                   วิทยานิพนธ์ สำหรับผู้เลือก แผน 2.1 (แบบรายวิชาและวิจัย) จำนวน 36 หน่วยกิต

    DED 741     วิทยานิพนธ์ 1                                                                   12 หน่วยกิต

                   Thesis 1

    DED 742     วิทยานิพนธ์ 2                                                                   12 หน่วยกิต

                   Thesis 2

    DED 743     วิทยานิพนธ์ 3                                                                   12 หน่วยกิต

                   Thesis 3

 

      3.1.4 แผนการจัดการศึกษา

            1) แผนการจัดการศึกษาแผน 1.1 (แบบวิจัย)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

รายวิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามอบหมายให้เรียนเพิ่มเติม *

ไม่นับหน่วยกิต

รวมจำนวน

 

หมายเหตุ * หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามอบหมายให้เรียนเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

DED 731

รายวิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามอบหมายให้เรียนเพิ่มเติม *

วิทยานิพนธ์ 1

ไม่นับหน่วยกิต

 

12

รวม

12

รวมหน่วยกิตสะสม

12

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 732

วิทยานิพนธ์ 2

12

 

– บทความตีพิมพ์ในวารสาร (ฉบับที่ 1)

รวม

12

รวมหน่วยกิตสะสม

24

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 733

วิทยานิพนธ์ 3

12

รวม

12

รวมหน่วยกิตสะสม

36

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 734

วิทยานิพนธ์ 4

12

รวม

12

รวมหน่วยกิตสะสม

48

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 702  

– สัมมนาความเป็นดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา                           
– บทความตีพิมพ์ในวารสาร TCI 1 (ฉบับที่ 2)

ไม่นับหน่วยกิต

 

รวม

รวมหน่วยกิตสะสม

48

 

          2) แผนการจัดการศึกษา แผน 2.1 (แบบรายวิชาและวิจัย)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 701

การบริหารการศึกษากับพัฒนาในยุคดิจิทัล

ไม่นับหน่วยกิต

DED 711

ทฤษฎีการบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

3 (3-0-9)

รวม

3

รวมหน่วยกิตสะสม

3

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 712

การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษาและสร้างนวัตกรรม

3 (2-2-5)

DED 713

ภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นกับการบริหารการศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน

3 (2-2-5)

รวม

6

รวมหน่วยกิตสะสม

9

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 72X

วิชาเลือก

3 (2-2-5)

DED 702

สัมมนาความเป็นดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา      

ไม่นับหน่วยกิต

รวม

3

รวมหน่วยกิตสะสม

12

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 741

วิทยานิพนธ์ 1

12 (0-45-45)

รวม

12

รวมหน่วยกิตสะสม

24

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 742

วิทยานิพนธ์ 2

12 (0-45-45)

รวม

12

รวมหน่วยกิตสะสม

36

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

DED 743

วิทยานิพนธ์ 3

12 (0-45-45)

รวม

12

รวมหน่วยกิตสะสม

48

Scroll to Top