หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
คณะบริหารธุรกิจ
“ผู้บริหารแนวหน้า ร่วมพัฒนาสังคม”

            ความสําคัญของหลักสูตร สามารถเรียนรู้ นวัตกรรมทางบริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสามารถประยุกต์วิทยาการ ด้านบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร และนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ฉะนั้นบุคลากรในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีความสามารถในเชิงบริหาร ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจเป็นอย่างดี  บัณฑิตศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างบุคลากรดังกล่าว โดยได้จัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้น เพื่อสนองความต้องการบุคลากร ด้านการบริหารธุรกิจของประเทศ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ของท้องถิ่น  สร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ ให้แก่ชุมชนเป็นสําคัญ

 • ปรัชญา

          มุ่งผลิตบุคลากรด้านการบริหารธุรกิจ ให้เป็นมหาบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม                   เพื่อให้ผู้เรียน มีความรอบรู้  เข้าใจในศาสตร์ และวิวัฒนาการทางการบริหารธุรกิจ โดยเน้นความเป็นสากลด้านหลักการ และแนวคิดการบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตร
 • ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program
 • ชื่อปริญญา
 • ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :  บธ.ม. 
 • ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration
 • อักษรย่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ) :  B.A.
 • บุคลากร

ผศ.ดร. วิภาวรรณ พิสิฐเวช

ผศ.ดร. สิรินี  ว่องวิไลรัตน์

ดร.ขจรอรรถพณ พงศ์วิริทธิ์ธร 

ดร.หัสชัย  ตั้งมั่งมี

ดร.วลัยลักษณ์ พันธุรี

 • ผลงานวิชาการ
 • ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานวารสารระดับนานาชาติ

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MBA 501

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

English for Graduate Studies

ไม่นับหน่วยกิต

MBA 601

ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ

Leadership and Organization Behavior

3(3-0-6)

MBA 602

การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา

Marketing Management and Value Creation for Customers

3(3-0-6)

MBA 603

เศรษฐศาสตรสำหรับผูบริหาร

Economics for Managers

3(3-0-6)

รวม

9 หน่วยกิต

       

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MBA 604

การวิจัยธุรกิจ

Business Research

3(3-0-6)

MBA 605

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

MBA 606

การเงิน การบัญชี และภาษีอากร

Financial Accounting and Taxation

3(3-0-6)

รวม

9 หน่วยกิต

       

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

XXX XXX

วิชาเลือก 1

3(3-0-6)

XXX XXX

วิชาเลือก 2

3(3-0-6)

XXX XXX

วิชาเลือก 3

3(3-0-6)

รวม

9 หน่วยกิต

       

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MBA 633

วิทยานิพนธ์

Thesis

12

รวม

12 หน่วยกิต

       

แผนการศึกษาแผน ข

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MBA 601

ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ

Leadership and Organization Behavior

3(3-0-6)

MBA 602

การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา

Marketing Management and Value Creation for Customers

3(3-0-6)

MBA 603

เศรษฐศาสตรสำหรับผูบริหาร

Economics for Managers

3(3-0-6)

รวม

9 หน่วยกิต

       

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MBA 604

การวิจัยธุรกิจ

Business Research

3(3-0-6)

MBA 605

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

MBA 606

การเงิน การบัญชี และภาษีอากร

Financial Accounting and Taxation

3(3-0-6)

รวม

9 หน่วยกิต

       

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (กลุ่มวิชาเลือก)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

XXX XXX

วิชาเลือก 1

3(3-0-6)

XXX XXX

วิชาเลือก 2

3(3-0-6)

XXX XXX

วิชาเลือก 3

3(3-0-6)

รวม

9 หน่วยกิต

       
 •  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (กลุ่มวิชาเลือก)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

XXX XXX

วิชาเลือก 4

3(3-0-6)

XXX XXX

วิชาเลือก 5

3(3-0-6)

MBA 634

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Independent Study

6(0-18-0)

รวม

12 หน่วยกิต

       
Scroll to Top