หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565


ปรัชญา

  1. มีความรู้ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  2. เพื่อสร้างสรรค์นักวิชาการ นักบริหาร และนักปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพระดับสูงครอบคลุมทุกมิติ
  3. นำไปประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในระดับชาติและนานาชาติ

บุคลากร

  1. อาจารย์ ดร. ไพรัช บุญประกอบวงศ์
  2. อาจารย์ ดร. ธวัฒน์ เขตจัตุรัส
  3. อาจารย์ พล.ต. ดร. สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา
  4. อาจารย์ ดร. ดิเรก ถึงฝั่ง
  5. อาจารย์ ดร. อภิชิต ดวงธิสาร

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

โครงสร้างหลักสูตร 

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก (2)

แผน ข

    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

    หมวดวิชาบังคับ

18

18

    หมวดวิชาเลือก

9

15

    การค้นคว้าอิสระ

6

    วิทยานิพนธ์

12

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

39

39

                  

  แผนการศึกษา  

แผน ก (แบบ ก2)   

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 501

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์      (ไม่นับหน่วยกิต)                    

3(3-0-6)

MPS 502

พื้นฐานทางรัฐศาสตร์               (ไม่นับหน่วยกิต)                    

3(3-0-6)

MPS 601

ปรัชญาเชิงสังคมศาสตร์ในรัฐศาสตร์        

3(3-0-6)

MPS 602

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์   

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

6

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 603 

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

MPS 604

รัฐ อนาจ และนโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)

MPS 605 

สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน

3(3-0-6)

MPS 606 

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 1

3(3-0-6)

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 2

3(3-0-6)

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 3

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 651

วิทยานิพนธ์

12(0-36-0) 

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

 

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 501

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์      (ไม่นับหน่วยกิต)                   

3(3-0-6)

MPS 502

พื้นฐานทางรัฐศาสตร์               (ไม่นับหน่วยกิต)                   

3(3-0-6)

MPS 601

ปรัชญาเชิงสังคมศาสตร์ในรัฐศาสตร์        

3(3-0-6)

MPS 602

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์   

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

6

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 603 

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

MPS 604

รัฐ อำนาจ และนโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)

MPS 605 

สถานการณ์การเมืองในโลกปัจจุบัน

3(3-0-6)

MPS 606 

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 1

3(3-0-6)

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 2

3(3-0-6)

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 3

3(3-0-6)

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 4

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MPS 6xx

วิชาเอกเลือก 5

3(3-0-6)

MPS 661

การค้นคว้าอิสระ

6(0-18-0) 

รวมจำนวนหน่วยกิต

9

 

Scroll to Top